Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

minti
minti
Zapomnisz wiele rzeczy. Nie zapomnij tej jednej.
— Neil Gaiman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
minti
minti
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
minti
6162 54f9
Reposted fromdeadwolf deadwolf viaviva-salvadore viva-salvadore
minti
minti
1839 31af
minti
4785 984c
0440 28e4 500

bandvxbesss:

this is my favorite thing ever

Reposted frommishonne mishonne viaviva-salvadore viva-salvadore
minti
2521 0c0c
Reposted fromLotte Lotte viaviva-salvadore viva-salvadore
minti
minti
minti
6186 bb7d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl